ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Megbízókról és harmadik személyekről kezelt személyes adatok vonatkozásában

1. Bevezető rendelkezések

1.1 Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon
• Érintettekről kezelt adatok köréről, és az
• Érintett jogairól.

1.2 Adatkezelés alapelve, hogy biztosítva legyen a hatályos jogszabályoknak megfelelő személyes adatok védelme.

1.3 Adatkezelőként kötelezettséget vállalok, hogy az adatok kezelése és nyilvántartása körében
• gondoskodom az adatok biztonságáról
• biztosítom az Érintettek magánszférájának védelmét
• védem az adatokat jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen
• megfelelő technikai, informatikai feltételeket biztosítok az adatok kezelése során.

2. Adatkezelő, Adatfeldolgozók

2.1 Adatkezelő
Az Adatkezelő:
Elnevezése: Dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd
székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. fszt. 3/A
adószáma: 55248761-1-41
honlap: www.parkailaw.com
e-mail. cím: daniel.parkai@avocat.hu
mobil: +3670/390-7918

2.2 Adatfeldolgozó

Az általam kezelt személyes adatok vonatkozásában egy velem megbízási jogviszonyban álló budapesti székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli adatokat. Az adatfeldolgozók elérhetőségeit külön kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátom.

3. Személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, személyes adatok köre

3.1 Adatkezelőként az alábbi jogalap szerint kezelem az adatokat:
 Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
 Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]
 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

Az Érintett a szerződés teljesítéséhez és a jogszabályi előírás alapján köteles személyes adatait megadni. A személyes adatok megadásának elmaradása a szerződéseses kötelezettségek teljesítésének akadályát képezi.

3.2 Érintettekről kezelt adatok köre:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]
Szükségszerű: neve; lakcíme; aláírás mintája; telefonszáma; e-mail címe

Eshetőleges: neve; születési neve; anyja neve; születési helye és ideje; lakcíme; tartózkodási helye; adóazonosító jele; személyi azonosító jele; társadalombiztosítási jele; állampolgársága

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

 a számvitelről, az adózás rendjéről, valamint az általános forgalmi adóról szóló jogszabályi előírások alapján
neve; lakcíme; adószáma

 az ügyvédi tevékenységről, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvények alapján
neve; születési neve; anyja neve; lakcíme; tartózkodási helye; személyi azonosító; személyazonosító igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; vezetői engedély száma; útlevél száma; állampolgárság; arcképmás; aláírás minta;


Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

 konzultációra jelentkezők
neve; telefonszáma; e-mail címe

 www.parkailaw.com weboldalon keresztül kapcsolatba lépők
neve; e-mail címe megkeresés szövegében közölt személyes adatok

 https://www.facebook.com/drparkai/ oldalon kapcsolatba lépők

neve;

3.3 Adatkezelés célja:
• szolgáltatás nyújtása (szerződéses kötelezettség teljesítése)
• számla kiállítása (jogszabályi előírás alapján)
• azonosítás (jogszabályi előírás alapján)
• kapcsolattartás

3.4 Adatkezelés időtartama:
• jogviszony létrejöttétől a szerződéses kötelezettség teljesítéséig és a számla kiállításáig
• számla számviteli törvény szerinti őrzéséig
• hozzájárulás visszavonásáig
• kapcsolatfelvétel céljának eléréséig, de legfeljebb egy évig
• a kötelmi jogviszony elévülési idejéig
• okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 évig
• az ügyfél-átvilágítási kötelezettség esetén a megbízási szerződés megszűnését követő 8 évig.

4. Az Érintett jogosult:

4.1 Az adatokat közvetlenül az érintettől gyűjtöm a velem való kapcsolatfelvétellel, illetve a részemre adott megbízással, meghatalmazással.

4.2 Tájékoztatást kapni:
 adatkezelés folyamatban létéről
 az adatkezelő elérhetőségeiről
 adatkezelés céljáról és jogalapjáról
 az adatkezelő jogos érdekéről
 adattovábbítás címzettjeiről
 adattovábbítás tényéről
 a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 őt megillető jogokról
 hozzájárulás visszavonásának lehetőségéről
 panasztétel lehetőségéről
 arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatom meg, kivéve, ha az érintettet nem áll módomban azonosítani. Az Érintett által kért további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatok fel.

4.3 A pontatlan, hiányos adatok helyesbítését, kiegészítését kérni.

Az Érintett adatai kiegészítését kiegészítő nyilatkozat útján kérheti.

4.4 Adatok törlését kérni.

Kérelem esetén haladéktalanul törlöm az érintettről kezelt adatokat.
Egyéb esetben köteles vagyok törölni az Érintett mindazon adatát,
• melyekre a jövőben már nincs szükség
• melyeket az Érintett hozzájárulásával kezeltem és amelyekre vonatkozó hozzájárulást az Érintett visszavonta
• melyeket az Érintettről jogellenesen kezeltem. Jogellenes adatkezelésnek minősül mindazon adatok kezelése, melyeket nem a szerződéses, illetve számviteli kötelezettségek teljesítése, továbbá hozzájárulás vagy jogos érdekem alapján kezelek
• melyekre jogszabály kötelez.

Az adattörlésről lehetőségeimhez képest köteles vagyok tájékoztatni mindazokat, akik korábban a törölt személyes adat kezelésével foglalkoztak.

A törlésre az Érintett kérése ellenére sem kerülhet sor, ha
• az adatkezelés jogszabályi kötelezettségen alapul,
• avagy annak célja népegészségügyi területet érintő közérdeken alapul, továbbá
• tudományos,
• történelmi kutatás,
• statisztika és
• közérdekű archiválás, illetve
• jogi igények érvényesítéséhez szükséges.

Amennyiben a megbízás szerződés szerint teljesül vagy megbízás bármely okból megszűnik, illetve az Érintett visszavonja a hozzájárulást a számviteli szempontú őrzést leszámítva a kezelt személyes adatot haladéktalanul törlöm.

Kijelentem, hogy valamennyi (személyes és/vagy telefonon, vagy egyéb távközlési eszköz útján megvalósuló) konzultáció során tudomásomra jutott és rögzített adatot a konzultáció végével haladéktalanul megsemmisítek.

4.5 Az Érintett a róla kezelt adatokkal kapcsolatos jogsértés esetén panasszal fordulhat hozzám.

Ennek keretében kérheti, hogy
• adjak tájékoztatást személyes adatai kezeléséről
• kérheti személyes adatainak helyesbítését
• kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.

4.6 Az Érintett jogosult a róla kezelt adatok felhasználásának korlátozását kérni:
• a helyesbítés, illetve kiegészítés megtörténtéig a pontatlan adatok vonatkozásában,
• ha nem járul hozzá adatai törléséhez, de az adatkezelés jogellenes
• ha az Adatkezelőtől függetlenül, a róla kezelt adatokra saját jövőbeni jogi igényei előterjesztéséhez, érvényesítéshez, vagy jogai védelemhez szüksége van.

4.7 Az Érintettről kezelt adatok helyesbítéséről, törléséről vagy korlátozásáról értesítem mindazokat, akikkel a személyes adatot közöltem.

4.8 Az Érintett jogosult a róla nyilvántartott személyes adatokat olvasható formában megkapni abból a célból, hogy azokat más adatkezelőnek továbbítsa.

5 Adatkezelő adatközlési joga

Az Érintettek személyes adatait a szerződés teljesítése érdekében, illetve jogszabályi kötelezettségeimnek eleget téve könyveléssel megbízott külső cég, könyvelőiroda, tárhely-szolgáltató, adóhivatal, ügyvédi iroda számára, az Érintett jelen előzetes tájékoztatását követően átadhatom.

6 Adatkezelő adattovábbítási joga

Az Érintettről kezelt adatokat (harmadik ország, nemzetközi szervezet) részére nem kívánom továbbítani.

7 Érintett jogorvoslati joga

Amennyiben az Érintett valamely fenti igénye vonatkozásában nem teszek eleget kötelezettségeimnek, az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat panasszal illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.


Hatályos: 2020. …………………… napjától visszavonásig

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Elérhetőségek
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. földszint. 3/A
Megközelítés

Irodám az I. kerület szívében, a Vízivárosban található, így kiváló megközelíthetőséggel rendelkezik

  • tömegközlekedéssel: a Batthyány tértől 2 perc sétára, illetve a 19-es és 41-es villamosok Halász utcai megállójától 1 percre található az iroda;
  • gépjárművel: parkolás szempontjából szintén kedvező az iroda elhelyezkedése, hiszen a Bem rakparton, a Szilágyi Dezső téren, illetve a Fő utcában is könnyen található parkolóhely, ami azonban hétköznap 8:00 és 18:00 óra között díjköteles.

DR. PÁRKAI DÁNIEL 2020 | Minden jog fenntartva