DR. PÁRKAI DÁNIEL
EGYÉNI ÜGYVÉD
ADATVÉDELMI NYILATKOZATA

PREAMBULUM

Adatkezelőként kijelentem, hogy az általam kezelt adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelem Magyarország Alaptörvénye, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete („GDPR”) alapján.

Tiszteletben tartom a hozzám konzultációra jelentkezők, illetve engem megbízó ügyfeleim és a www.parkailaw.com oldal látogatóinak személyes adatait. A tudomásomra jutó valamennyi személyes adatot és tényt bizalmasan kezelem, azokat kizárólag a konzultáció keretében, illetve a megbízás teljesítése érdekében, jogszabályi előírás, valamint az érintett előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulásával kezelem.


ADATKEZELÉS ALAPELVEI

A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezelem:

Az adatkezelést jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzem.

Adatkezelésem során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelésem céljának megfelelő és releváns, valamint a szükségességre korlátozódik.

Az adatkezelésem pontos és naprakész. E körben minden ésszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.

A személyes adatokat korlátozottan, a céljuknak eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.

A személyes adatok kezelése során biztosítom az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.

Személyes adatot csak jelen Nyilatkozatban meghatározott célból és módon, az itt meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelem.

Csak olyan személyes adatot kezelek, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Megfelelő technikai vagy szervezési intézkedéseket alkalmazva biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.


ÉRINTETTEK TÁJÉKOZTATÁSA

Jelen Nyilatkozat közzétételével, valamint személyes egyeztetések során, szóbeli tájékoztatásommal és a velem kötött megbízási szerződés meghatározott fejezetébe építetten, megfelelő intézkedéseket teszek annak érdekében, hogy az Érintettek, a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva megkapjanak.

Munkámat segítő helyettesítő ügyvéd kollégáim és Adatfeldolgozóim az érintettek személyes adatai vonatkozásában titoktartási kötelezettséggel tartoznak a mindenkori adatvédelmi jogszabályokban, valamint az ügyvédi hivatásrendre irányadó szabályoknak megfelelően.


ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK:

1. adatbiztonság: az adatok biztonsági kritériumainak, mint bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás, védelmében hozott műszaki, személyi és szervezeti intézkedések és eljárások együttes rendszere.

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

Jelen Nyilatkozat szerinti Adatkezelő:

Az Adatkezelő:
Elnevezése: Dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd
székhelye: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. fszt. 3/A
adószáma: 55248761-1-41
honlap: www.parkailaw.com
e-mail. cím: daniel.parkai@avocat.hu
mobil: +3670/390-7918

5. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az általam kezelt személyes adatok vonatkozásában egy velem megbízási jogviszonyban álló budapesti székhelyű könyvelő iroda kezeli a számviteli adatokat.

6. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

7. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

8. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

9. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

10. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

11. bizalmasság (titkosság): az adat azon jellemzője, hogy csak egy előre meghatározott felhasználói kör (jogosultak) részére engedélyezett a hozzáférés, mindenki más hozzáférése illegális;

12. bizalmasság elvesztése: a bizalmasság elvesztését felfedésnek nevezzük, mely esetén a bizalmas adat arra jogosulatlanok számára is ismertté és/vagy hozzáférhetővé válik;

13. biztonsági esemény: minden esemény, amelynek káros kihatása lehet az informatikai eszköz vagy az azon tárolt adatok bizalmasságára, sértetlenségére illetve rendelkezésre állására;

14. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

15. GDPR: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú általános adatvédelmi rendelete;

16. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

17. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

18. Info tv.: az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;

19. sértetlenség: az adat létének, hitelességének, épségének, önmagában teljességének kritériuma, ami biztosítja, hogy az adatot, információt vagy programot csak az arra jogosultak változtathatják meg és azok észrevétlenül nem módosulhatnak

20. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

21. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;


SZEMÉLYES ADATAIDAT AZ ALÁBBI JOGCÍMEKEN KEZELEM:

Szerződés teljesítése alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. b.) pont]

Az engem megbízási szerződéssel megbízók (Megbízóim), illetve részemre meghatalmazást adók (Meghatalmazóim) személyes adatait e jogalapon szükségszerű és eshetőleges kategóriában az alábbiak szerint kezelem:

Szükségszerű: neve; lakcíme; aláírás mintája; telefonszáma; e-mail címe

Eshetőleges: neve; születési neve; anyja neve; születési helye és ideje; lakcíme; tartózkodási helye; adóazonosító jele; személyi azonosító jele; társadalombiztosítási jele; állampolgársága

Az adatok kezelésének a célja a megbízási szerződés teljesítése, valamint a Megbízókkal való kapcsolattartás elősegítése.

A megadott személyes adatokat papír alapon székhelyemen és elektronikusan merevlemezen tárolom. A megjelölt személyes adatokat a megbízási szerződés megkötésétől, illetve meghatalmazás megadásától, a megbízás megszűnéséig vagy bármely fél általi megszüntetéséig, illetve ezt követően a kötelmi jogviszony elévülési idejéig. Okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 évig. E körben kezelt személyes adatokat kizárólag a megbízás teljesítése érdekében a megbízás szerint meghatározott személyek, szervek, hivatalok, hatóságok, illetve bíróságok részére továbbítom.

Jogszabályi előírás alapján történő adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. c.) pont]

A hozzám konzultációra jelentkezők, illetve Megbízóim, valamint Meghatalmazóim alábbi személyes adatait a számvitelről, az adózás rendjéről, valamint az általános forgalmi adóról szóló jogszabályi előírások alapján kezelem:

neve; lakcíme; adószáma

Az adatok kezelésének a célja a megbízási díjra vonatkozó számlák kiállítása.

A megadott személyes adatokat elektronikusan, merevlemezen tárolom. A Megbízóim részére online számlázó program segítségével számlát állítok ki. A kiállított számlákat továbbítom az Adatfeldolgozással megbízott, számviteli feladatokat ellátó könyvelő részére. A kiállított számlákat, a rajta szereplő adattartalommal a számla számviteli szempontú őrzési idejéig kezelem.

Egyes megbízások teljesítése érdekében az ügyvédi tevékenységről, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvények alapján a megbízási szerződés megkötése előtt elvégzem Megbízóim azonosítását. Azt a természetes személyt, akit nem ismerek, vagy akinek a személyazonosságát illetően kétségem merül fel, személyazonosításra alkalmas okmánya megtekintésével azonosítom.

Megbízóim természetes személy adatainak a nyilvántartott adatokkal való egyezőségének és az általuk bemutatott okmányok érvényességének ellenőrzése érdekében a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból, a járművezetőiengedély-nyilvántartásból, az útiokmány-nyilvántartásból és a központi idegenrendészeti nyilvántartásból elektronikus úton a következő adatokat igényelhetem:

neve; születési neve; anyja neve; lakcíme; tartózkodási helye; személyi azonosító; személyazonosító igazolvány száma; lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma; vezetői engedély száma; útlevél száma; állampolgárság; arcképmás; aláírás minta;

Az adatok kezelésének a célja a Megbízóim azonosítása.

A megadott személyes adatokat elektronikusan, merevlemezen tárolom. Az azonosítás során birtokomba került személyes adatokat nem továbbítom. Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során tudomásomra jutott személyes adatokat, a megbízási szerződés megszűnését követő 8 évig tárolom.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés [GDPR 6. cikk (1) bek. a.) pont]

A hozzám konzultációra jelentkezők, jelen nyilatkozatomon alapuló előzetes tájékoztatás szerint, önkéntesen megadott alábbi személyes adatait kezelem:

neve; telefonszáma; e-mail címe

A megadott személyes adatokat a konzultáció teljesítése és szükségszerű kapcsolattartás érdekében kezelem és elektronikusan, merevlemezen tárolom. A megadott adatokat a konzultáció céljának elérése idejéig kezelem. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítom.

A www.parkailaw.com weboldalam kapcsolat menüpontján keresztül Megbízóim és hozzám konzultációra jelentkezők üzenetet küldhetnek számomra. E körben az alábbi személyes adatokat kezelem:

neve; telefonszáma; e-mail címe megkeresés szövegében közölt személyes adatok

A megadott személyes adatokat elektronikusan, merevlemezen tárolom. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokat a kapcsolat felvételétől, kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig, de legfeljebb 1 évig. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítom.

A https://www.facebook.com/drparkai/ oldalamon velem kapcsolatba lépő Megbízóim és hozzám konzultációra jelentkezők az alábbi személyes adatait kezelem:

neve; megkeresés szövegében közölt személyes adatok

E körben kijelentem, hogy a Facebook adatlapok nyilvános adatait nem kezelem. A kapcsolatfelvételt követően Megbízóimat, illetve a hozzám konzultációra jelentkezőket átirányítom saját felületeimre, ahol a fenti pontok szerint kezelem adataikat. A megadott személyes adatokat elektronikusan, merevlemezen tárolom. A kapcsolatfelvétel érdekében megadott adatokat a kapcsolat felvételétől, kapcsolatfelvétel céljának elérése idejéig kezelem. E körben kezelt személyes adatokat nem továbbítom.


ADATOK MEGISMERÉSE, FELHASZNÁLÁSA, TOVÁBBÍTÁSA

Az Érintettekről tárolt személyes adatot csak az a személy jogosult megismerni, akinek ez a kötelezettségei érvényesítéséhez szükséges. A személyes adatot kezelő, vagy egyéb okból annak megismerésére jogosult személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzítem.

Adatkezelési tevékenységem során előfordulhat a kezelt személyes adatok felhasználása. Felhasználásnak az minősül, ha a személyes adatot bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként felhasználják. Az, akinek jogát vagy jogos érdekét a személyes adatának rögzítése érinti, a személyes adat rögzítésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot ne semmisítsem meg, illetve ne töröljem. Amennyiben a hatóság, illetve bíróság felszólít adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles vagyok a személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll. Amennyiben a fenti megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy az Érintett a megsemmisítés mellőzését kérte, nem kerül sor, a személyes adatot megsemmisítem, illetve törlöm.

A személyes adatok bizonyos körét Adatfeldolgozó partnereim részére adom át. Minden olyan esetben az Érintettek külön hozzájárulását kérem, amennyiben az adattovábbítás EGT-n kívüli országba irányul.


ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

Érintett jelen Nyilatkozat szerint a hozzám konzultációra jelentkező, velem kapcsolatba lépő, részemre Megbízást vagy Meghatalmazást adó természetes személy. Az Érintett velem szemben érvényesíthető jogairól, valamint a róla kezelt adatok köréről az Adatkezelési Tájékoztatóból kap részletes tájékoztatást.

Érintettként joga van tőlem tájékoztatást kérni az Önnel kapcsolatos adatkezelésemről.
Jogosult visszajelzést kapni arról, hogy az Önnel kapcsolatos adatkezelés folyamatban van-e még és ha igen, tájékoztatást kapni az Önről kezelt, illetve feldolgozott adatok céljáról, jogalapjáról, tárolásáról és tárolás időtartamáról. A tájékoztatási jog kiterjed a személyes adatok helyesbítésére, törlésére, kezelés korlátozására, illetve a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetőséről való tájékoztatásra.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az Önről tárolt adatok hiányosak vagy hibásak, jogosult az adatai helyesbítését kérni.

Kérésére köteles vagyok törölni az Önről tárolt adatokat. E kötelezettségem kérés nélkül akkor is fennáll, ha
(i). a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttem vagy más módon kezeltem;

(ii). az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(iii). az Érintett tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a további adatkezelésre;

(iv). a személyes adatot jogellenesen kezeltem;

(v). alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Kérésre korlátozom személyes adatai kezelését, mindaddig, míg meg nem vizsgálom a szükséges intézkedés megtételének lehetőségét, ha felmerül a kezelt személyes adatok pontatlansága, jogellenessége, szükségtelensége, esetleg az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen.

A hozzájárulásán, illetve szerződésen alapuló adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy géppel olvasható (pdf, doc, excel, txt) formában megkapja az általa rendelkezésemre bocsátott adatokat, annak érdekében, hogy egy másik adatkezelő rendelkezésére továbbíthassa.

Saját helyzetével kapcsolatos okból az Érintett jogában áll bármikor tiltakozni személyes adataidnak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben adatait ilyen alapon nem kezelhetem tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos ok indokolja, amelyek elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül
• megvizsgálom,
• annak megalapozottsága kérdésében döntést hozok, és
• döntéséről írásban tájékoztatom.


ADATBIZTONSÁG

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védem különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

E körben a mindenkor hatályos informatikai biztonságra vonatkozó irányelvek betartásával járok el és ilyen eljárást követelek meg az Adatfeldolgozóimtól is.

A személyes adatokkal kapcsolatos jogsértés esetére adatvédelmi incidens szabályzatot dolgoztam ki, mely rögzíti az adatvédelmi jogsértés bejelentésének lehetőségét és az adatvédelmi jogsértés elhárításáért felelős személyeket, továbbá az irányadó határidőket.

A megvalósuló adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetek.

Érintett jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhelye: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, telefonszáma: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 394-1410, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve megilleti a döntéshozatal helye szerinti bírósághoz fordulás joga is.

Adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles vagyok megtéríteni. Ha az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsértem, az érintett sérelemdíjat követelhet.

Adatkezelőként jogszerűen nyilvántartott személyes adatokat, információkat, a két fél között esetlegesen felmerülő vitás kérdések, jogvita elkerülése érdekében zajló egyeztetések és/vagy jogvita során felhasználhatom.


COOKIE-K (SÜTIK) ISMERTETÉSE ÉS KEZELÉSE

A www.parkailaw.com honlapon a bárki számára hozzáférhetően közzétett tartalmak megtekintése személyes adatok megadása nélkül lehetséges.

Általam működtetett honlapokon az alábbi, úgynevezett „cookie”- k (sütik) működnek:

• Szükségszerű cookie-k ~ melyek az alapvető működést szolgálják;
• Funkcionális cookie –k ~ a felhasználói preferenciák megjegyzését szolgálják

A weboldal látogatottsági és egyéb web analitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatók segítik (Részletekért kérjük keresse fel: google.com/analytics/).

A sütik a honlapot használó Érintett egyedi hálózati azonosítóját (IP címét) – mint személyes adatot – rögzítik.

A weboldalon más weboldalak linkjei vagy ikonjai is megtalálhatók a – pl. Facebook oldal linkje–, melyek az adott oldalra irányítanak. Ezek a weboldalak is cookie-kat (sütiket) használnak, amelyekre vonatkozó tájékoztatást az érintett oldalakon találhat.

Tájékoztatom, hogy nem ellenőrzöm harmadik felek weboldalait, és kizáróm felelősségemet más külső weboldalak tartalmáért.

Tájékoztatom felhasználóimat, hogy a honlapom által működtetett cookie-k (sütik) alkalmazása az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény („Eht.”) 155. § (4) szakasza értelmében a felhasználó előzetes, tájékozott hozzájárulását igényli. Ezért az első látogatáskor a honlapon, a képernyő alsó részén felugrik egy felirat arról, hogy a weboldal cookie-kat (sütiket) használ, illetve egy link, amely ehhez a tájékoztatóhoz vezet. A cookie-k (sütik) használatához a felhasználó az „Engedélyezem” gomb megnyomásával járulhat hozzá.

A sütikben tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a honlap online szolgáltatásainak fejlesztése. A honlapon használt sütik személy szerinti beazonosításra alkalmas információt nem tárolnak.

Amennyiben Ön mégsem szeretne fogadni bizonyos típusú cookie- kat (sütiket), akkor módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, vagy böngészője figyelmeztesse, amennyiben a weboldal cookie-t (sütit)szeretne küldeni.

Amennyiben többet szeretne megtudni ezekről a funkciókról, és pontosítani kívánja cookie (süti) beállításait, tekintse meg internetes böngészőjének utasításait vagy segítő képernyőjét, illetve az alábbi link segítségével az egyes szolgáltatók online viselkedés alapú reklámjait be és ki is tudja kapcsolni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices


Hatályos: 2020. március ……..

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett dr. Párkai Dániel egyéni ügyvéd tartja fenn, az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, amelyek az ügyféljogra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatók.

Elérhetőségek
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 7. földszint. 3/A
Megközelítés

Irodám az I. kerület szívében, a Vízivárosban található, így kiváló megközelíthetőséggel rendelkezik

  • tömegközlekedéssel: a Batthyány tértől 2 perc sétára, illetve a 19-es és 41-es villamosok Halász utcai megállójától 1 percre található az iroda;
  • gépjárművel: parkolás szempontjából szintén kedvező az iroda elhelyezkedése, hiszen a Bem rakparton, a Szilágyi Dezső téren, illetve a Fő utcában is könnyen található parkolóhely, ami azonban hétköznap 8:00 és 18:00 óra között díjköteles.

DR. PÁRKAI DÁNIEL 2020 | Minden jog fenntartva